Sổ Tay Điện Ảnh – #1 KÍCH CỠ KHUNG HÌNH (SHOT SIZE)

Kích cỡ khung hình, hay shot size, dùng để nói về tỉ lệ kích cỡ của chủ thể (nhân vật, đồ vật) so với kích cỡ của khung hình (frame). Mỗi kích cỡ khung hình sẽ có một vai trò khác nhau và sẽ được lựa chọn dựa theo nội dung của từng cảnh quay tùy theo dụng ý nghệ thuật của người đạo diễn.